Polityka prywatno?ci i wykorzystywania cookies

Dotyczy strony internetowej enze.pl

oraz dzia?a? realizowanych bez po?rednictwa Internetu przez firm? EKIERT Technika Grzewcza i Sanitarna.
Podstawowa informacja: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os?b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, ?e korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz podawanie jakichkolwiek danych osobowych za jego po?rednictwem oraz poza nim jest dobrowolne i r?wnoznaczne z wyra?nym udzieleniem zgody, ?e jakiekolwiek dane osobowe, mog? by? przez nas przetwarzane dla cel?w oraz w spos?b opisany w poni?szej polityce prywatno?ci oraz zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa dotycz?cymi danych osobowych.

1. Twoje dane osobowe

Poj?cie ?dane osobowe? w rozumieniu tej Polityki odnosi si? do takich informacji jak: imi? i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu czy jakiekolwiek inne dane, kt?re mog? by? wykorzystane, ?eby ci? zidentyfikowa?. Podawanie przez ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przegl?dania publicznie dost?pnych cz??ci niniejszej strony internetowej. Wy??cznie Ty decydujesz o ewentualnym podaniu informacji, kt?re uwa?ane s? za dane osobowe.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma EKIERT Technika Grzewcza i Sanitarna?z siedzib? 38-533 Nowosielce, ul. Po?udniowa 31. Decyduj?c si? dobrowolnie poda? jakiekolwiek dane, uwa?ane za dane osobowe zdefiniowane powy?ej, zgadzasz si? na postanowienia niniejszej Polityki, a tak?e na przechowywanie przekazanych danych oraz ich przetwarzanie przez firm? EKIERT Technika Grzewcza i Sanitarna.
Twoje dane osobowe powierzane s? firmie LiveNet Sp. z o.o. ul. Grodzka 1, 42-600 Tarnowskie G?ry, w celu przechowywania danych na serwerze.

3. Cel i interes przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych b?dzie si? odbywa? na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powo?uje si? na prawnie uzasadniony interes, kt?rym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych na naszej stronie internetowej mog? by? Google oraz Facebook, celem analizowania i profilowania. Dane osobowe b?d? przetwarzane i przechowywane w zale?no?ci od okresu u?ywania technologii. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych s?u?y r?wnie? u?atwieniu kontaktu z naszym szeroko poj?tym ?klientem? ? w szczeg?lno?ci dotyczy to danych dobrowolnie podanych przez Ciebie za po?rednictwem naszych formularzy kontaktowych, mailowo i telefonicznie.
Twoje dane osobowe gromadzone i przetwarzane s? r?wnie? w celu realizacji sk?adanych przez Ciebie zam?wie? oraz rezerwacji na nasze produkty. Chc?c otrzyma? dow?d zakupu podajesz nam swoje dane osobowe, niezb?dne do wystawienia dowodu zakupu.
Mo?esz te? poda? swoje dane osobowe dla innych cel?w ni? podane powy?ej. Tak czy inaczej ? cel, w jakim poprosimy Ci? o podanie nam tych informacji, b?dzie w ka?dym wypadku precyzyjnie okre?lony. Nie b?dziemy wykorzystywa? Twoich danych dla cel?w, kt?re nie s? jasno sprecyzowane w momencie ich przekazywania.

Logi serwera
Korzystanie z naszej strony internetowej wi??e si? z przesy?aniem zapyta? do serwera, na kt?rym przechowywana jest strona. W ramach standardowej technologii hostingowej, ka?de zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, kt?re obejmuj? m.in. Tw?j adres IP. Dane zapisane w logach serwera nie s? kojarzone z konkretnymi osobami korzystaj?cymi ze strony i nie s? wykorzystywane w celu zidentyfikowania Twojej osoby, stanowi?c wy??cznie materia? pomocniczy s?u??cy do administrowania stron?. Zawarto?? log?w nie jest nikomu ujawniana, poza osobami upowa?nionymi do administrowania serwerem.

Czas przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe b?d? przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania mo?liwo?ci marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.

4. Prawa u?ytkownika strony internetowej

Posiadasz prawo dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni?cia, jak i r?wnie? prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofni?cia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przys?uguje Ci r?wnie? prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, je?li Twoim zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporz?dzenia RODO.
Masz wp?yw na swoj? przegl?dark? internetow? i jej ustawienia, co jest r?wnoznaczne z prawem do natychmiastowego wycofania zgody na gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych, zbieranych automatycznie przez u?ywane przez nas technologie profiluj?ce. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizowa? odpowiednio przegl?dark?.
W celu poszerzenia funkcjonalno?ci naszej strony oraz przyspieszenia jej dzia?ania, wykorzystujemy odpowiednie skrypty. Nie s? one nigdy wykorzystywane w celu zainstalowania na twoim komputerze jakiegokolwiek oprogramowania. Dla poprawnego dzia?ania niekt?rych element?w naszej strony niezb?dne jest w??czenie w przegl?darce obs?ugi technologii Active Scripting i JavaScript. Masz prawo samodzielnie zarz?dza? ustawieniami swojej przegl?darki, ?eby korzysta? lub nie z wymienionych technologii.

5. Poufno?? i bezpiecze?stwo danych

Gwarantujemy poufno?? Twoich danych poprzez stosowanie odpowiedniej polityki przez wszystkich pracownik?w naszej firmy, nie udost?pniamy ich podmiotom trzecim. Korzystamy r?wnie? z aktualnych rozwi?za? oraz technik bezpiecze?stwa w zakresie przechowywania danych, celem ich ochrony przed ujawnieniem, nieuprawnionym dost?pem, nieodpowiednim wykorzystaniem lub modyfikowaniem. Ochrona Twoich danych obejmuje mi?dzy innymi korzystanie z protoko??w szyfrowania TLS i SSL podczas ich gromadzenia i przesy?ania.

6. Polityka wykorzystywania cookies i podobnych technologii

Korzystanie z niniejszej strony internetowej wi??e si? z przes?aniem naszych cookies do twojej przegl?darki internetowej i zapisania ich na Twoim komputerze. Korzystanie z naszej strony jest r?wnoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystywanie cookies i podobnych technologii. Je?li chcesz usun?? lub wy??czy? obs?ug? cookies i podobnych technologii, mo?esz to zrobi? przy pomocy ustawie? twojej przegl?darki. Informujemy jednak, ?e wy??czenie obs?ugi cookies oraz/lub ich usuni?cie mo?e oznacza? brak dost?pu do niekt?rych funkcjonalno?ci naszej strony internetowej.
Rodzaj plik?w cookies
W ramach naszej strony stosowane s? dwa rodzaje plik?w cookies: ?sesyjne? (session cookies) oraz ?sta?e? (persistent cookies). Cookies ?sesyjne? s? plikami tymczasowymi, kt?re przechowywane s? na Twoim urz?dzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia przegl?darki internetowej. ?Sta?e? pliki cookies przechowywane s? w Twoim urz?dzeniu przez okre?lony w parametrach danego pliku cookies czas lub do momentu ich r?cznego usuni?cia.
Cel wykorzystywania plik?w cookies
Wykorzystujemy lub mo?emy wykorzystywa? pliki cookies do nast?puj?cych cel?w: tworzenia statystyk, kt?re umo?liwiaj? ulepszenie struktury i zawarto?ci naszej strony internetowej, utrzymywania sesji zalogowanych u?ytkownik?w oraz okre?lania profilu u?ytkownika w celu wy?wietlania mu dopasowanych materia??w w sieciach reklamowych, w szczeg?lno?ci sieci Google i Facebook. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno?ci tych firm, aby pozna? zasady ich korzystania z plik?w cookie.